Környezetgazdálkodás

Számos területalapon nyújtott vidékfejlesztési támogatás vonatkozásában e hónapban még átadhatják-átvehetik az érintett gazdálkodók a kötelezettségeket 2018 évre vonatkozóan. Az alábbiakban a VPAKG-2015; VPAKG-2016; VPÖKO, valamint a VP Nem termelő beruházásokhoz (VPNTB) kapcsolódó aktualitásokat ismertetjük.

 

Kötelezettséget átadni csak a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelelő földhasználónak lehet, de természetesen újrapontozásra nem kerül sor. Az átadás során ügyelni kell arra, hogy a kötelezettségátadás csak a kötelezettségvállalással/célterülettel érintett egybefüggő terület egészére vonatkozhat, ennél kisebb területet átadni nem lehet. Ezen egységet is csak egy földhasználó veheti át, tehát tovább átadással nem darabolható. 

Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség – a vis maior esetek kivételével – egyszer adható át.

A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átvevőjének kell elektronikus úton benyújtania az Államkincstárhoz. A kötelezettség átvevője által elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát az átadó és az átvállalni kívánó együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettséget átvevő lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes Államkincstár kirendeltségre, vagy ha a kötelezettség átvevője mellett a kötelezettség átadója is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a kötelezettség átvevője által, ügyfélkapun benyújtott kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átadója elektronikusan jóváhagyhatja. A kötelezettség átadó által ügyfélkapun keresztül jóváhagyott elektronikus kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet nem kell eljuttatni az Államkincstár részére, az a kötelezettség átadó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik.

Fontos ügyelni arra, hogy az átvevő a kötelezettségátvállalási időszak első napján már rendelkezzen a jogszerű földhasználatra vonatkozó valamely dokumentummal, ugyanis ez esetben is a jogszerű földhasználatnak is folytonosnak kell lennie.

Továbbá az átvevő ügyeljen arra, hogy átvegye a korábbi időszakra vonatkozó valamennyi dokumentum mindkét fél által aláírt másolatát, így különösen a gazdálkodási napló, a földterület EOV koordinátákkal történt beazonosítási eredményeinek másolati példányát, valamint ha indokolt, úgy a tápanyag-gazdálkodási terv és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények másolati példányát, valamint az Államkincstár által küldött iratok másolati példányát. Fontos továbbá áttekinteni, hogy amennyiben vetésszerkezeti előírásokat is érint az átvett terület, úgy érdemes áttekinteni, hogy a megfelelés, a százalékos vállalások teljesíthetőek-e pl. a zöldugar 3 évig a területen biztosítható megfelelő %-ban.

A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtást követő 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtást követő 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat módosítására vonatkozó közléséig.

A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a VPAKG2015; a VPAKG2016 és a VPÖKO intézkedések esetében következő a vis maior esetek kivételével, azaz a harmadik év vonatkozásában: 2017. december 31.

FONTOS! A VP NTB intézkedéseknél a határidő az előbb említettől eltérő, azaz a kötelezettséget átvenni, átadni 2017. december 29-ig lehet.

A https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon megtalálható egy „Felhasználói kézikönyv- Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) Kötelezettség átadási kérelem elektronikus kitöltés és benyújtás” anyag, mely segítséget nyújthat.

 

NAK/Sztahura

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok