Kertészet

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről.

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendeletet és a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendeletet is módosító, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2015. (VII.20.) FVM rendelet kihirdetése, illetve a rendeletben előírt új szabályok 2015. július 21-i hatálybalépése szükségessé tette a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről szóló 176/2013. (X. 24.) számú MVH Közlemény hatályon kívül helyezését és új közlemény megjelentetését.

A működési támogatás alapja: a termelői csoport tagjai által megtermelt és az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve – ha a miniszter az elismerési tervet féléves szakaszokra bontva fogadta el – féléves időszaka alatt a termelői csoporttól kiszállított, adott esetben csomagolt, előkészített, forgalomba hozott (értékesített) tagi termés-mennyiség értéke, hozzáadott érték adó (ÁFA) és a belső szállítási költségek nélkül. A támogatási alap meghatározásánál kizárólag az elismerési tervben elfogadott és a tanácsi rendelet I. mellékletének IX. részében felsorolt tagi termékek értékesítése vehető figyelembe, továbbá beszámítható a melléktermékek értéke is.
A feldolgozott termékként értékesített áru értékét a feldolgozott termék számlázott nettó értékének az alábbiak szerinti százalékos átalányértékkel való szorzásával kell kiszámítani:

* gyümölcslé esetében 53%;
* koncentrált lé esetében 73%;
* paradicsomsűrítmény esetében 77%;
* fagyasztott gyümölcs és zöldség esetében 62%;
* gyümölcs- és zöldségkonzerv esetében 48%;
* az Agaricus nemzetséghez tartozó ehető gombából készült konzerv esetében 70%;
* sós lében ideiglenesen tartósított gyümölcs esetében 81%;
* szárított gyümölcs esetében 81%;
* más feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék esetében 27%;
* feldolgozott fűszernövény esetében 12%;
* paprikapor esetében 41%.

A termelői csoport az elismerési feltételek teljesítését akadályozó, a termelői csoport felelősségén és befolyásán kívüli okból bekövetkezett esemény bejelentését a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 23. § (3) bekezdésében meghatározott határidőkig köteles teljesíteni

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet vagy a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet szerint jogszabály alapján igazolt, bejelentett, és az MVH által a bejelentésről hozott döntésben elfogadott vis maior esemény miatt kieső árumennyiséget be kell számítani az értékesített tagi áru mennyiségébe.
Amennyiben a forgalmazott termékek értékében vis maior esemény miatt csökkenés következett be, a támogatás kiszámítása során figyelembe vett forgalmazott termékek összértéke akkor sem lehet kevesebb a legutóbbi éves szakaszra vonatkozó előző támogatási kérelemben, vagy kérelmekben bejelentett érték, illetve ennek hiányában az elismerési tervben bejelentett érték 65%- ánál.

A működési támogatás mértéke a támogatás alapjának 1 000 000 eurót meg nem haladó része után annak
10%-a az elismerési terv végrehajtásának 1. évében (1. és 2. félévében),
10%-a az elismerési terv végrehajtásának 2. évében (3. és 4. félévében),
8%-a az elismerési terv végrehajtásának 3. évében (5. és 6. félévében),
6%-a az elismerési terv végrehajtásának 4. évében (7. és 8. félévében),
4%-a az elismerési terv végrehajtásának 5. évében (9. és 10. félévében);

míg a támogatás alapjának 1 000 000 eurót meghaladó része után annak:
5%-a az elismerési terv végrehajtásának 1. évében (1. és 2. félévében),
5%-a az elismerési terv végrehajtásának 2. évében (3. és 4. félévében),
4%-a az elismerési terv végrehajtásának 3. évében (5. és 6. félévében),
3%-a az elismerési terv végrehajtásának 4. évében (7. és 8. félévében),
2%-a az elismerési terv végrehajtásának 5. évében (9. és 10. félévében).

A működési támogatás összegének felső értékhatára minden egyes termelői csoport vonatkozásában éves szakaszonként 100 000 euró.

Amennyiben a végrehajtási szakasz nem tölt ki egy teljes naptári évet, úgy az értékhatár a 100 000 euró arányosan csökkentett összegével egyezik meg. A beruházási támogatás alapját a miniszter által jóváhagyott elismerési tervben az adott félévre, vagy évre jóváhagyott, és a vonatkozó időszakban megvalósított beruházások képezik.

A beruházási támogatás formája tőketámogatás, amit a miniszter által – az elismerési terv jóváhagyásakor – az adott beruházásra meghatározott keretösszeg, valamint a bekerülési érték, az Európai Bizottság által az adott időszakra meghatározott elosztási együtthatók, továbbá a termelői csoport konvergencia-régiók szerinti besorolása alapján kell kiszámítani.


A beruházási támogatás mértéke:
Az uniós hozzájárulás mértéke – összhangban a bizottsági rendelet 47. cikk (2) bekezdésével – a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók esetében a beruházási költségekhez viszonyítva nem haladhatja meg az 50%-ot, más régiókban a 30%-ot.
A bizottsági rendelet 47. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezetti hozzájárulás mértéke konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók esetében a beruházási költségekhez viszonyítva legalább 25%, más régiókban legalább 45%,
A nemzeti támogatás mértéke a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a számlával igazolt nettó bekerülési értéknek az uniós hozzájáruláson és a bizottsági rendeletben előírt minimális mértékű kedvezményezetti hozzájáruláson felül fennmaradó része.

 

A támogatás igénylése történhet éves kérelem, vagy féléves kérelem benyújtásával.
Féléves kérelem csak akkor nyújtható be, ha a miniszter az elismerési tervet féléves végrehajtási időszakokra bontva fogadta el.


A féléves és éves támogatási kérelmeket a meghatározott nyomtatványokon, a csatolandó mellékletekkel együtt az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve féléves időszakainak végétől számított három hónapon belül kell benyújtani.
Ha a termelői csoport termelői szervezetként való elismerése az éves, vagy féléves időszak vége előtt következik be, akkor az így keletkező töredékidőszakra vonatkozó támogatási kérelmet a termelői szervezetként való elismerés időpontjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani.
A támogatási kérelmeket, a vis maior eseményről szóló bejelentést és igazolás(oka)t, valamint a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.

A támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával egyidejűleg a B0467, B0468, B0469 és B0470 betétlapokat excel formátumban, elektronikus levélben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 e-mail címre is meg kell küldeni.
A támogatási kérelem csak a V. pontban rögzített nyomtatványok, igazoló dokumentumok, valamint az elektronikus úton benyújtott betétlapok beérkezését követően minősül teljesnek!


A támogatási kérelmeket az MVH azok benyújtásának, illetve teljessé válásának sorrendjében, a működési, illetve a beruházási támogatás iránti részt szétválasztva, külön eljárásban bírálja el.

 

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a termelői csoportot hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt módon és határidőben kell teljesíteni. Ebben az esetben a kérelem a hiánypótlásnak az MVH-hoz való beérkezésekor válik teljessé.
Az MVH a vonatkozó jogszabályok alapján a kérelmek elbírálásához – adott esetben a tényállás tisztázásához – a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha a termelői csoport a vonatkozó uniós, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely támogatási feltételt nem teljesíti.
Az MVH a támogatási feltételek teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti. A helyszíni ellenőrzés során az MVH az elismerési feltételek teljesítését is vizsgálja.
Az MVH a támogatást a kérelem beérkezésétől számított hat hónapon belül fizeti ki.
Amennyiben a termelői csoport által igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja a kérelem alapján megítélhető, jogos támogatási összeget, úgy a jóváhagyott támogatási összeget az MVH a különbözet mértékével csökkenti, azonban a csökkentés nem alkalmazható, ha a termelői csoport bizonyítani tudja, hogy nem felelős a nem támogatható összeg feltüntetéséért.
A termelői csoportnak a kérelemhez tartozó iratokat a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megőriznie.
Amennyiben az MVH az adminisztratív, vagy a helyszíni ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a termelői csoport a támogatás igénylése során valótlan adatokat közölt, vagy az ellenőrzést akadályozta, illetve a támogatás folyósítását követően állapítja meg a támogatási feltételek nem teljesítését, akkor az MVH eljárási törvény 69. §-ában meghatározott, az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazza.

  
A közlemény elérhetősége:
http://www.mvh.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/144-2015-xii-1-szamu-mvh-kozlemeny

További információk a falugazdászoknál érhetők el.
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok