Mappa 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Kategóriák

Mappa 01. Jogszabályok, alapszabály, szmsz - archívum

ARCHÍVUM - A NAK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a NAK-ra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Mappa 04. Költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Mappa 05. Adatbázisok, adatvédelem - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a NAK által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Mappa 06. Nyilvános kiadványok - archívum

ARCHÍVUM - A NAK nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Mappa 07. Küldöttgyűlés, más testületi szervek - archívum

ARCHÍVUM - A NAK küldöttgyűlés döntései előkészítésének rendje, a közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Mappa 08. Hirdetmények, közlemények - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által közzétett hirdetmények, közlemények

Mappa 09. Kiírt pályázatok - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Mappa 10. Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai - archívum

ARCHÍVUM - A NAK alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Mappa 12. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztika - archívum

ARCHÍVUM - A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Mappa 13. Közadatok újrahasznosítása - archívum

ARCHÍVUM - Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló közzétételi egységek a végrehajtási jogszabályok után válhatnak értelmezhetővé és közzétételre alkalmassá

Mappa 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1: A Kamara feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Kamarára vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Mappa 2.10 Hirdetmények

2.10: A Kamara által közzétett hirdetmények, közlemények

Mappa 2.11 Pályázatok

2.11: A Kamara által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Mappa 2.12 Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok

2.12: A Kamara alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Mappa 2.13 Közérdekű adatok igénylésének rendje

2.13: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy

Mappa 2.14 Statisztikák jogszabály alapján

2.14: A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Mappa 2.15 Statisztikák közérdekű adatokról

2.15: A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Mappa 2.16 közérdekű adatok hasznosítási szerződései

2.16: Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Mappa 2.17 Közérdekű adatok felhasználási feltételei

2.17: A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Mappa 2.18 Egyedi közzétételi listák

2.18: A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Mappa 2.19 Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

2.19: A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Mappa 2.2 Tevékenység tájékoztató

2.2: Kamara tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Mappa 2.20 Közadat újrahasznosítási szerződési feltételek

2.20: A 2.19. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Mappa 2.21 Közadat újrahasznosítási díjszabás

2.21: A 2.19. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Mappa 2.22 Közadat újrahasznosítási jogorvoslat

2.22: A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Mappa 2.23 Közadat újrahasznosítási szerződések

2.23: A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Mappa 2.24 Közadat digitalizálási megállapodások

2.24: A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Mappa 2.25 Közadatra vonatkozó szervezeti szabályozók

2.25: A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Mappa 2.3 Helyi önkormányzat feladatai

2.3: A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Mappa 2.4 Hatósági ügyek intézésének rendje

2.4: Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Mappa 2.5 Közszolgáltatások

2.5: A Kamara által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Mappa 2.6 A szerv nyilvántartásai

2.6: A Kamara által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a Kamara által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Mappa 2.7 Nyilvános kiadványok

A NAK nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Mappa 2.8 Testületi szerv döntéshozatal, ülések

2.8: A Kamara küldöttgyűlés döntései előkészítésének rendje, a közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Mappa 2.9 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.9: A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ